Red Panda Surfer קחשמ

שלוגה םודא הדנפ (Red Panda Surfer):

.הלש םירצה תובוחרה לכ ביבס תוריהמב לוכי התא ריהמו ריהמ ךירדמ תוכזבו ,רקבל ךל ה .ץורל ןכומ אוהו הלש ןוליסה חולה לע הלחה רבכ הזילע המודא הדנפ .םילושכמה ףופיכ ךלש הרזעה תא ךרטצת הדנפ ךכ ,ידמל לודג אוה ףפועמה חולה לש תוריה .תולודג ץע תובית עיפוהל לוכי שיבכה לע .הרמגנ הצירה ,םהב שגנתמ בכורה םא .הדנפ םודאה שלוגה קחשמ לש השדח תומד וא חולה ,שלוגה רובע תושדח תופילח חותפל ידכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות