משחק גולף 3 באינטרנט

                                  Golf 3 קחשמ

גולף 3 (Golf 3):

.רוחה ךותל רודכה תא עיקבהל ךירצ התא ובש ,ףלוג לש טושפ קחשמ .םש םיליבומש תורוניצה דחא עיקבהל רודכה תא לבקל לכ םדוק בייח אוה יכו ,רחא םוחתב