משחק 3D הינח סובוטוא םירטסקא באינטרנט

                                  Extreme Bus Parking 3D קחשמ

3D הינח סובוטוא םירטסקא (Extreme Bus Parking 3D):

.ןויפרו םילודג םידממ לשב יתייעב תכפוה ,יללכ ןפואב תונחלו ,ריעה תובוחרב בבותסהל .קראפל תלוכיה ןחבמ םיסובוטואה תוקידב לש םיגהנ ןגראל טלחוה ,הז רשקהב .תינבלמ הרוצ לש דחוימב דעוימה םוקמב סובוטואה תא ןיקתהל ידכ - ךלש המישמה .תוינש שולש ךשמל ראשיהלו תווצקה תא בוזעל ילבמ ,עצמאב קוידב הנוכמה תא םיחינמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות