משחק ךבוסמ שיבכ באינטרנט

                                  Tricky Road קחשמ

ךבוסמ שיבכ (Tricky Road):

.לובמ - תיעבט הפורטסטק הצרפ קולבה םלועב .םיל ךפהנ ,ךפשנש ךשוממ םשג ירחא ,ןטק רהנ .ורתונ המבה לע ויהש תוליסמה קר ,תודשה ,םישיבכה לכ תא ופיצה םימה .וירבח לא עיגהל בייח ילקולב םדא - ונלש רוביגה .דואמ רהממ אוהו השק עסמל אצי אוה הז ליבשב .םימ םע ףפוח ,ערפומ תויהל לוכי אוה לבא ,ויתחתמ ליבשה תא האור אל ,ץר רוחבה .שיבכ Tricky ב רוביגל רוזעל .אבה לושכמה לעמ ץופקל ךירצ התא רשאכ הז לע ץחל .בצמב יוניש לכ לע תוריהמב ביגהל ,זירזו בשחתמ תויהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות