משחק תופילא ףורגא ףורגא באינטרנט

                                  Punch boxing Championship קחשמ

תופילא ףורגא ףורגא (Punch boxing Championship):

.םלועה יבחר לכב דואמ ירלופופ טרופס אוה ףורגא .היזיוולטה ךסמ לומ םידהוא לש להק ינוילימ הברה ףוסאל ףורגאב םלועה תופילא .לקשמ תמיוסמ הירוגטקב עוציב םיפרגאתמ םש יפל םיעדוי ינאו םכלוכ טעמכ .םסרופמה םיפרגאתמ דגנ הריזל תכללו תופילאב ףתתשהל ךמצע תא ןימזהל םיצור ונחנא תו .רזעיהל לכות קחשמה תליחתב .תוכישמ םוסחלו ליחהל ,ךלש תומדה תא להנל דציכ דמלת הל תודוה .םלוכ תא סיבהל םינוש םיבירי דגנ תוברק לש הרדס להנל ךרטצת ,תעבטה תנזה ,זאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות