משחק טבש ימחול :המיח לש Legends וגל באינטרנט

                                  Lego Legends of Chima: Tribe Fighters קחשמ

טבש ימחול :המיח לש Legends וגל (Lego Legends of Chima: Tribe Fighters):

.יטנגילטניא תויח לש םיעזגה תויחל םיבכוכה דחא לע ובש קחורמ םוקיל ךתיא ךלנ ,םימח .םינובנ םיבאז לש טבש אוה םהמ דחא .םיטבשה תומדא לע ברקתמ םיביוא אבצ יכ ח"ודה םע ןכשה טבשל תכלל ךרטצי טבשה לש םימ .םיביוא לש םדקתמ קותינ תא שגפ ונלש רוביגה רעיה יליבשב ונכרד תא השוע .םהלש תונגהה תא רפהלו ברקב םהילא ףרטצהל ךרטצי אוה וישכע .ביואה תופקתה קמחתהל ךרטצת תומדה לע טלוש התא .ויביוא תא סורהל ול תתל הפקתהה וק לע תומדה תא םישל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות