משחק יגול רבעמ באינטרנט

                                  Logical Move קחשמ

יגול רבעמ (Logical Move):

.ןבל רוחשב םיאת לש חולה לע יתרוסמ ברק אל הזו זז תיגול ב טמחש תוכיתח םע קחשמ או .תורחא תויומדו םיליפ ,pawns ,תוכלמ ,םיסוס תועצמאב םילזאפ לש הלודג הצובק ךל םיע .חולה לע םיענ םיטנמלא לש םיחנומב קר טמחשה יללכב שמתשמ קחשמה .בולכה לעמ ץופקל תולוכי תוכלמהו ,G תואה םע סוס ,רשי וק ךרואל רבוע לייח .םירוחשו םינבל םירפסמ ףלחה :לשמל ,השדח המישמל הכחמ התא ,המר לכב .םינוכנה םיכלהמה תא תושעלו תיגול הבישח ליעפהל ךירצ התא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות