משחק הרובחת תיאשמ רה באינטרנט

                                  Mountain Truck Transport קחשמ

הרובחת תיאשמ רה (Mountain Truck Transport):

.םלועב םוקמ לכל תורוחס לש הריסמבו הלבוהב תוקסועה הרובחת תורבח שי םלועה יבחרב .רתויב השקה חטשה תא שי םש םישיבכה יכ ,םירהב הרובחת אוה רתויב םישקה םימוחתה דחא .םייתימא עוצקמ ישנא םיבשחנ םימיוסמ םירושיכ תויהל בייח תוינוכמ לש הגהה ירוחאמ ם .הדובע לש הז גוס לע ונלש דיה תא הסננ קחשמה תיאשמ רהה תיאשמ לש םויה .םיוסמ סמוע היהי רשא בגב תיאשמ ךל ןתנית .וכלת הבש ךרדה תא וארתש ינפל .ןעטמ לש ןדבוא םירשפאמ אלו ריהז דואמ בושק תויהל ךירצ התא