משחק הינח באינטרנט

                                  Lof Parking קחשמ

הינח (Lof Parking):

.הינח ףול ותוא תחקל זרדזהל ,הינחה שרגמב יונפ םוקמ שי םנמא .קוריב ןמוסמ ,ןבלמ לע תינוכמה תא םישל איה המישמה .ונמזוה רבכ םה לבא ,םירחא תומוקמ ויהי .תוינוכמ דמוע רבכ תוכרדמ לקתיהל אל הסנמ ,תינוכמה תא זיזהל ידכ םיצחב שמתשה .הז לע רוזחל לכות לבא ,ןולשיכ ררבתי תמר ,םימעפ שמחמ רתוי םילושכמ הכמ התא םא .םוריח םיבצמ רוציל ילבמ ,םוקמ לכב ךלש תינוכמה תא םישל טושפו תולקב לוכי התא ןכמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות