משחק ףורגיא Shot גיב באינטרנט

                                  Big Shot Boxing קחשמ

ףורגיא Shot גיב (Big Shot Boxing):

.יעוצקמ ףרגאתמ התא לודג ףורגיא תוירי קחשמב .ידגאה םחולה םע שורפל יתימא ןודאל debutant ןמ הריירק ליחתהל .הריזב לועפל ךיא ךל דיגי אוה ,ןמאמל בטיה בישקת .הריירק סורהל וא ףולא ךתוא ךופהל :לכה רותפל הלוכי תחא הכמ ,יופצ יתלב אוה ברקה .םילודג םירומיה םירמהמ התא ,היצנגילטניאו חוכ םע לועפל .הביתה לוכי אל התאש רחאל החונ הנקז חיטבהל ידכ םירלוד ינוילימ חיוורהל .הפקתה - Z - Block, X ,םיצחה שמתשה ,זוזל ידכ .יקנ ןוחצינ היהי הזו טואאקונב ביריה תא םיש

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות