Ameriman קחשמ

גיבור אמריקאי (Ameriman):

.ונלש ןמרפוסל הרזע שקיב אל דחא ףאש והשמ .תושעל המ תמאב הז וישכעו עשופ אל אוה אלכל רבעוהו ספתנ אוה .םיעשרו םיבנג המכ רחא שופיחב הטקשה הרייעב ךרד סט טושפ ,רוקחל תכלל טילחמ אוה .םילושכמ ןיא ונלש רוביגה יכ רמוא אל הז ,עוגרו טקש לכהש איה ריעה יכ הדבועה תורמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות