משחק ףע יוברפוס באינטרנט

                                  Superboy Flew Away קחשמ

ףע יוברפוס (Superboy Flew Away):

.בוהאה רוביג ירושיכ תא גישהל הסנמו ןמטאבל םידגב ףילחה יווא יילפ .ולש סופיטה בא לש םירושיכה תא שוכרל ךירצ אוה ,הלילב ריעה תוגג לע .רחא םוקמל רובעל ךירצ קר התא ,וישכע ןומיא ליחתהל לוכי התא .םימשה ינפ לע םסרופמה ורוביג ומכ סטו המידק ויתועורז תא שרפ ,םימש .ולש ןומיאה תא םילשהל ידכ םירטמ יפלא השולש קר סוטל ךירצ דליה .בהז תועבטמ תרוצב םיפסונ םיסונוב לבקי אוה רטמ האמ לכ רובע .ךלש הארמל בהזה ducats לכ תא ךושמי יטנגמה הסרפ ,הסיטב אצמנ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות