משחק ףורגיא יסאלק באינטרנט

                                  Classic Boxing קחשמ

ףורגיא יסאלק (Classic Boxing):

.ולש רישיה ףתתשמה היהת התאו ףורגא יסאלק לש טרופסה תורחתב סכלא הכחמ םירומיה .םלועב רתויב םיקזחה םיפרגאתמ םיינש לש ברק וד ךותל ידמל זירט ו ףורגא תופפכ שובל .טואאקונ ידי לע ביריה תא גלדל איה ךלש הרטמה .לאמשמ םיקזח םיוו המכ ליחהל תוסנל ,ןימימ הובג רתוי הברה אוה תילאמשה דיה חוכ ןת .ינשה ירחא דחא ץבש ץימחיו םיעוריא לש הזכ בוביסל ןכומ היהי אל ביואה .ךלש הרקמב דואמ בוט ןוחצינ היהי אל הז ,תודוקנ לע םיבוביס חצנל ופצת לא

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות