משחק תיניערג הלצה :קדצה תגיל באינטרנט

                                  Justice League: Nuclear Rescue קחשמ

תיניערג הלצה :קדצה תגיל (Justice League: Nuclear Rescue):

.ונמלועב רדסהו קוחה לע םירמוש הגילה ירבח .םירזייח תוצלפמ םינוש עשפ םע םיקבאנ ץראה רודכ יבשות לכל םירזוע םה .ונמלוע תא דוכלל הצר םתרזעבו םייברק םיטובור רוצייל לעפמ הנב ףרוטמה ןעדמה דחא ר .ותוא סורהלו לעפמה תא ןיזהל ךרטצי ,קדצה תגיל ירבח םע דחי ,תיניערג הלצה :קדצה ת .םיקמעמה ךותל רתוי קומע רדוח הלש תויונחה ךרד ץורל םיבייח םה .ונלש םירוביגה לש תולוכיה המכו םיפונמ תועצמאב תונוש תותלד חותפל ךרטצת ,ךרדב .סורהל לוכי התא ,שגופ התאש םיביואה לכ