משחק Maker סקימוקה קדצה תגיל באינטרנט

                                  Justice League Comic Maker קחשמ

Maker סקימוקה קדצה תגיל (Justice League Comic Maker):

.םהילע םיבוהאה םירוביגה תואקתפרה לע םינוש סקימוק ךרד לכתסהל יונפ ןמז שי רשאכ ם .ךילע םיבוהאה םירוביגה תואקתפרה לע סקימוק רוציל תידוחיי תונמדזה ךל תתל םיצור ו .ךמצע םע אובל לוכי התאש תונומת קיפסמ ןיא רשא תונומת ךל ןתנית וא ספאמ הז תא תוש .תושעל םילוכי םהש תולועפו תונוש תויומד רוחבל לוכי התא דחוימ לנאפ תרזעב .ןוכנה םוקמב םתוא םיחינמו הדשל םתוא רורגל טושפ התא זא .םהלש תואקתפרהה תרשרש לכ תא תונבל לוכי התא דעצ רחא דעצ זא