משחק םיפורגא ףורגא באינטרנט

                                  Boxing Punches קחשמ

םיפורגא ףורגא (Boxing Punches):

.ףתוש םע דחי קחשל לוכי התא יכ םא ,ןפוד אצוי ברק אוצמל ולכות לבא ,ףורגא ףורגא ק .םיפרגאתמ ןיב דמועש ץע ןופיס לע לבא ,ביריה לש physiognomy ףוגה לע היהי אל רמאה .חצני רתוי תוקזח תוכמ השעי ימ .יטיק וא בנרא :הדומחו הנטק היח הנתשמ ןופיסה תא תעל תעמ אוה בבשה .םחולה רובע טואאקונ תניחבב הז - יופרה קוניתה לע הכמ הכמ ברקה םוחב רוביגה םא .ןמאתהל דבל קחשל לוכי התא .םישדח םיוות חתופ לע ולבי יכ םיבכוכו תודוקנ לבקת ,תוקיודמ תוירי רובע

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות