משחק דנלוימס המאגוק באינטרנט

                                  Kogama Samyoland קחשמ

דנלוימס המאגוק (Kogama Samyoland):

.Kogama Samyoland קחשמב ךל הכחמ הז לכ - תינוכמה שיבכה לע הסיט ,תוריהמ .ריווא תירכ לע עקרקה לעמ אירמהל םילגוסמ םה יכ תוינוכמ לע םיקתרמ םיעזג ףתתשהלו .הזה קחשמה תא קחשל םילוכי םירחא םינקחש תואמ ,ךתיא .שיבכה ךרואל עוסנלו תינוכמל סנכיהל ולכות קחשמה תליחתב .לדגי ךלש העונתה לש תוריהמה תא היינש לכ םע .םירותל סנכיהל הקלח הרוצב שיבכה לע תוריהזב לכתסהל ךירצ התא .ןורחאה םויסה וק לא אובת הז ללגבו תוריהמ דבאת וא ,תורדג ךותל ץורל וא עוגפל אל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות