משחק רורט יטנא באינטרנט

                                  Anti Terrorist Rush קחשמ

רורט יטנא (Anti Terrorist Rush):


.חווט ךורא םיליט הרשע רסוה טלחהב ידוס ןחבמ רתא ךותמ :תוינדבוא עדימ החוויד אבצב .חוטב שיגרמ אל דחא ףא ,םיינזאמה ףכ לע חנומ םלועה לכ וישכע ,הז ןפוד אצוי עוריא .ריחמ לכב רזחשלו אוצמל ךירצ סטקורה .תוינוריע תונוכשו םיססובמ םישומח ובש ,לגנו'ג procheshet אוה ,החלשנ ךדוקיפ תחת .תוטקרה תא ףוסאלו ביואה יווק תא ץורפל ןמזה לכ םילייח לש תורושה תא אלמל ךרוצ שי .ששואתהל ביואל ןמזה תא ןתונ אל ,תויביסרגאב לועפל ,וקיספת לא .עצבמה דגנ רורט Rush ב םינימזה םיבאשמה לכב שמתשה

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע