משחק תובלת משאות באינטרנט

                                  Cargo Shipment קחשמ

תובלת משאות (Cargo Shipment):

.ףסכ רתוי חיוורהלו ךלש קסעה חותיפל איבת .ךל עצומה ןוויכב לועפל םא חילצת התא .היינבל יונפה חטשה לע ותוא רידגהלו ןוכנה ןיינבה תא רוחבל ידכ רבכעב שמתשה .בוש ןיינבה תא תונקל ידכ ףסכה תאו ,תוריכמה ןמ העובק הסנכה לבקת זאו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות