משחק ץורל וירמ באינטרנט

                                  Super Mario Run קחשמ

ץורל וירמ (Super Mario Run):

.וירמ ץימא רוטלטסניא לש ויתואקתפרה pouchastvuem ונחנא הלעפה וירמ רפוס קחשמב םו .תאזה הנידמב ךלמ לש הנידמב םיתבה דחאב המוסק ץראב ההש ונלש רוביגה .שאב ותוא ףורשל לחהו לוענמה לע הטע עשרה ןוקרדה לבא .שא קרוי ןוקרד קחרתהל ךירצ אוה וישכעו ונממ ץופקל הקיפסה ונרוביגש אלא ,שאב הלע .ךכב ול רוזענ ונחנא .רהמ לעפי הז .המדאב םילבטמו תודוכלמ לקתיי וכרדב .םילושכמה לכ תוריהמה לע ץופקי אוה .בהז תועבטמ תא ףוסאל םיכירצ ונחנא שיבכה לע .םיסונובו תודוקנ ונתי םה .םיער םירוצי לש ןווגמ לע תונעל םילוכי ונחנא זא .קשנ והשזיא תאיצמ ןכמ רחאל וא הלעמלמ םהילע ץופקל קר םתוא סורהל םילוכי ונחנא