משחק ףחסיהל ףחשה באינטרנט

                                  Burnout Drift קחשמ

ףחסיהל ףחשה (Burnout Drift):

.ףחסיהל תלוכיה תא םיכירצ שיבכ לש תוזירזב םינכוסמ םיכתחו תוריהמב ורבעי יכ םיבר .םהלש םירבעמ םע בצקב ףחסיהל תודח תוינפ סנכיהל הקלח הנוכמהשכ והז .ישומיש דואמ ליקס םילבקמ םתא ובש ץורמ ב ךלזמ תא תוסנל ךל עיצהל םיצור ונחנא ,Dr .לוהינל תולקו תוקזח רתוי תוינוכמ תונשל לוכי התא רבוע אוהשכ לבא ,הליגרה תינוכמה .םיוסמ ןמז קרפ ךותב םויסה וק לא רשפאה לככ רהמ עיגהלו לולסמה ביבס ץורימב איה ךל .הזה קחשמב קחשמ התאש ומכ יכ שי םירחא םינקחש םע תורחתהלו םיפתתשמ הבורמ בצמ בלשל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות