משחק ב דולח תולילצ תרמסמ יטסאר באינטרנט

                                   Rusty Rivets Rusty Dives In קחשמ

ב דולח תולילצ תרמסמ יטסאר ( Rusty Rivets Rusty Dives In):


null .תיתימא תללוצ תונבל ול רוזעת התא תולילצ יטסאר תורמסמ יטסאר קחשמב םינוש םי null .םיפיט המכ תתל ידכ רבוחמ תויהל םג יבור הרבח null .ריוואה תועוב ףצ ,םיגרב המכ ףוסאל רוזעל לוכי התאו ,תדחוימ הקידב לעב רוביג null .םייאמ תכתמ יגד ךופהלו רבחתהל ומייס םיקלח null .הבית וא תיבח​​ ,עלס ןש וא םיגד תקהל םע תושגנתהה לע ריהז תויהלו תת תורעמ ךר null .תולילצ יטסאר תורמסמ יטסאר םיצוחנה םיצפחה תא ףוסאלו הריסב גוהנל תוזירזב

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע