משחק היעב ןיווגניפ דולח חירסמ באינטרנט

                                  Rusty Rivets Penguin Problem קחשמ

היעב ןיווגניפ דולח חירסמ (Rusty Rivets Penguin Problem):


null .יתודידי אלו חושק אוה בבוס םלועה יכ וררבתה ךא ,ורפתשי םהש םיחונה םירוגמה null .םינטק םיניווגניפ רובע םיאתמ אל הז ,בושח יכהו ,םגו null .ךרדה תא עדוי אלו דוביאל וכלה לבא ,רוזחל וטילחה דיימ םהו רופיצ תא זיגרהל null .יבור ותרבחו תורמסמ יטסאר תיישות לעבו חקיפ רוחב לש הרזעל אובל null .םיניווגניפה םע היעבה תא רותפלו היעבה ןיווגניפ רמסמ יטסאר קחשמב רבחתהל הצ null .םירופיצה לכ תא ףוסאל תומרופטלפ לע ףועל ול רוזעלו תומד רחב null .תויחה ןגב םיניווגניפה תא תחקלו םידדוב םיקלחה ןמ ותוא ףוסאל ךירצ התאש המ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע