משחק טנירפס רפוס באינטרנט

                                  Super Sprint קחשמ

טנירפס רפוס (Super Sprint):

null .יטנגיליטניא ןואינ ירהוז םירוציב סלכואמ אלפנה םלועה לא םכתא םילבקמ ונחנא null .הנוש טרופס קיזחהל דואמ תובורק םיתעל םהו םתאש יפכ null .תוריהמ לע ןיינעמ ץורמב קלח חקינ םויה null .תוציפק ךיושי הז הזה ץורימב null .שיבכה לע תוריהמה לכ םע לעפי ונלש יפואה null .ריוואב ונלש רוביגה איקת יכ תופמר בצוי הז null .רתוי ההובג וליפא תא הקילחה ךלש תומדה היה המ ,ורבעל הפינהו ץופקל ידכ הצפק null .לולסמה ינפ לע ףולחת זא null .אבה בלשל תכללו תודוקנ לש יוצרה רפסמה תא גייחל ןתינ ןכמ רחאלו הנוכנ הרוצב