משחק דלונ שדחה קוניתה תאו הנא באינטרנט

                                  Anna and the New Born Baby קחשמ

דלונ שדחה קוניתה תאו הנא (Anna and the New Born Baby):

.הבוהאהו המיסקמ הנא לש דיקפתב התא םויה .םלועל הפי קונית לש הארמה תא הפצמ התא יכ​​ עידוהל הצור ינא .םידגבו םילותיח ,םילותיח ,ץצומ ,םיעוצעצ :רתויב םיצוחנה םירבדה תא םישל ,םילוחה .ילש אמא תאש וישכעמו ,תרדהנ הרוחב םע התיבה רוזחל ולכות ןכמ רחאל .ןושאר טבמב הארנ ילוא הזש ומכ לק אלו םיכבוסמ דואמ םה תוהמא לש םייחה תא עדוי הת .המידק ךל הכחמ המ הז הניש רסוחו תדמתמ תוריהז .ךב עוגפל אל לזמ לבא ,תאזה המישמה םע בטיה תדדומתה התא !ךלש השפוחהמ הנהת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות