משחק אפלא תוגוע באינטרנט

                                  Alpha Cakes קחשמ

אפלא תוגוע (Alpha Cakes):

.תינתבערה תצלפמ קותמ ןש תא ליכאהל ידכ ךלש ןטקה חבטה תרזע .םיריכמ םניא םירחא תונוזמו תוגוע לוכאל קר םה .ךתוא גיאדמש המ הז ,ותוא ףילחהל ידכ ןמזל קוקז אוה לבא ,שגמה לש הרוביגה לא לופי .תצלפמה לש הפה ושיגהלו תלפונ הגועה תחת רבכעה םע הרוחבה תא זזה .המירעב םיחוניק השולשמ רתוי ליכהל הלוכי תחלצ לע