משחק מעצב בניו יורק באינטרנט

                                  Fashion Designer New York קחשמ

מעצב בניו יורק (Fashion Designer New York):

.עוריאל ןנוכתהל היהי תוידוסיב אוהו ,קרוי וינ לש תונמגודה ילולסמ תא דחא לע ולש .םתוא םישל זרדזהל זא ,רחבנה ןונגסה תייצל םיבייח םימגדה לכ .תולמש וא םייסנכמ ,תורמצ לש ןווגמ לע הסנמ השיא .רעיש תודקמתה ,םירזיבאו םיטישכת ףיסומ