משחק Ride תיאשמ תצלפמ באינטרנט

                                  Monster Truck Ride קחשמ

Ride תיאשמ תצלפמ (Monster Truck Ride):

.תצלפמ גהנכ סנרפתה ךיבא .יתחפשמה קסעה תא ךישמהל תטלחהו וב תטבה התא ,תודלי זאמ .ךלש הנושארה תיאשמה לש הגהה ירוחאמ תבשי ,םינש רשע הנומש ןב התא רשאכ .ינוציק יקסל םלועה תופילאל תנמזהש םישדוח המכ ירחא .רתוי בוטו רשפאה לככ רהמ םילולסמה לכ עוסנל איה ךלש המישמה .דבכל תלחתהש לבקלו סרפב חק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות