משחק רודכ תריט הזלא באינטרנט

                                  Elsa Castle Ball קחשמ

רודכ תריט הזלא (Elsa Castle Ball):

.הפי ךכ לכ תויהל הנממ ענומ אל הז לבא ,םאל ךופהל בורקב הזלא םיסקמ .הפי לכ תויהל ךירצ התא ןכלו ,הלודגה הנכשה Grand הרקמב .הפיו החונ הלמש רוחבל .רתוי וליפאו הצור התאש המ םיילענ ,םיטישכת ,קית .תודרטומ תויהל תולוכי אל ןוירהב םישנ יכ ,הזה אשונל עיגמ ,תוניצרב .המישמה םע דדומתהל תולקב לכות ,הלועמ םעט ךל שיש בשוח ינא ,רבד םוש לבא .הבוט חור בצמו בשחמ רבכע :םירבד ינש קר ךירצ התא קחשל לכותש ידכ !ךלש השפוחהמ הנהת

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות