משחק ףרוטמ גייד באינטרנט

                                  Crazy Fishing קחשמ

ףרוטמ גייד (Crazy Fishing):


.םלועב תואצמנ רתויב תוירלופופה תויוליעפה תחא - גיד .גיד תועצמאב םיסנרפתמ םה ,תורעיב ויח ןיידע םישנא רשאכ ,םדק ימי זאמ .ןוזמה תיישעתב םישנאל םיכלוה םיגד לש םינז לש ןווגמ סופתל​​ סונייקואה ךרד עוסנל ת .תוניפסה תא ףיצהלו ףוקתל לחהו ללותשה גדה םא היהי המ לבא .םיסונייקואה תא שובכל הזה םלועה לש לודגה רוזאה ומכ ,תויניצר תויעב הכחת תושונאה .ןמז ותואב קוידב ךל םיעיגמ ונייה ,ףרוטמ גייד קחשמב םויה .םיקפוא יביסרגא גד ידי לע טלשנה םיל תחתמ וישכעו ועבט תוניפס בור ,עקרקה לע םידו .םירעה ןיב רוביחה תא רוציל ידכ ךרד לכב היה יכ ףוחה ימימב םיגדה יאלמ לש ירי דחו .הלא תוללוצ דחא לש סייט התא .םיגד הברה ףצ ךל רובעא קמועה לע תחנצ .םיגדה תא סורהלו חתותמ תנווכמ שא להנל איה ךלש המישמה .תודוקנ ךל ןתנית ךכ םשל .םהמ המכ עיקבהל תוסנל ,בצקומה ןמזב זא .אבה בלשל רבוע התא זא .אילפהל ריוצמ דואמ הריהב הקיפרג ןכו ,ןפוד אצוי יד רופיס אוה ףרוטמה קחשמה גייד .התוא קחשל םהלש יאנפה תועש תא םילבמ האנהב ןימו ליג לכב םינקחש .ליגר ךכ לכ אל גיד תונהילו ונלש רתאב ףרוטמ גייד חתפ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע