משחק ספא ןורחא ה גנינה באינטרנט

                                  Final Ninja Zero קחשמ

ספא ןורחא ה גנינה (Final Ninja Zero):

.רתויב תידוסה המישמ עצבל ךירצ התא ' גנינ לש ודיקפת תרגסמב .ןקירוש - קשנ דחא קר ןימז וז תורשפא .אבה עוגיפה תא ןיכמש,ביואה סיסבל רדח התא .םיעשרהלכ תא גרה ,ותוא עצבל םהמ עונמל ידכ יחרכה הז .ךלש תולודגה תודיחי ףקות ,זועב דגנתה היהיותמלשומ הרוצב ןכומ ביואהש םושמ ,השק ה .ביתנ תא תוקנל ידכ ךלש ןקירוש םיאולימב שמתשה