משחק 2 ןת לש עסמה באינטרנט

                                  Let's Journey 2 קחשמ

2 ןת לש עסמה (Let's Journey 2):

.ירותסמה דובאה יאה ךרד עסמל ותיא תכללו ןודש וא השיא ,רבג :תומד רחב .דרי תועבטמה תא ףוסאל רבכעה לע הציחל ידי לע םתיא דדומתהל רוביגל רוזעל ,םיגוסה .ונממ ארונו קזח וכלי דיתעב תצלפמה םירופיש לש ןווגמ תונקל ךכ רחא םילוכי םה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות