משחק 2 ידאב רפוס תטיעב באינטרנט

                                  Super Buddy Kick 2 קחשמ

2 ידאב רפוס תטיעב (Super Buddy Kick 2):

.ךלש תונוירבהו תוכמה תחת בוש ףילחהל ןכומו רזוח ידאב רפוס .תומדה לע הציחל ידי לע םיטושפ םיפורגאב שמתשה ,ליחתהל ידכו בהז תו .ונלש תונחב םינימז ויהי עבט תונוסא וליפאו םירוסמ ,םיניכס ,םינומי .Super Buddy Kick 2 -ב םיקלחל ררופתת איהש דע ןיטולחל הבובה תא סו

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות