משחק הנאירא לש ןוירהב לופיטה באינטרנט

                                  Ariana's Pregnant Care קחשמ

הנאירא לש ןוירהב לופיטה (Ariana's Pregnant Care):


.אמא בורקב ךופהת הנאירא הריעצ הרוחב ?אלפנ הז ןיאה .בוקעל ץחלהו הרוטרפמטה תא דודמל ,הקירז ,דנואסרטלוא תושעל ,אמאו קפוד קוניתל ביש .אפורכ ךמצע תא שיגרהל .רופיאו םיטישכת ,םידגב םירהל ,הנאירא שבלתהל תונמדזהה תא ךל היהי ךכ .היפוי לש ךופה .הבוט חור ךירצ קר התא קחשל לכותש ידכ !ךלש השפוחהמ הנהת

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע