משחק ןייטש םיקנרפ תצלפמ ההובג הלכה באינטרנט

                                  Monster High Frankie Stein Bride קחשמ

ןייטש םיקנרפ תצלפמ ההובג הלכה (Monster High Frankie Stein Bride):

.התנותח םויב יתנפואו ןנגוסמ הארמ אוה - ןייטש יקנרפ ריתוהש ,ךרובע רתויב הבושחה .םהלש הארמה יבגל הגיאדמ וישכע ןתחתהל דמוע ומכ םימודמו לש בר ןמז םלח ךכ לכ איה .תורחא תונוכת םע דחי דחוימב ,הרענב לכתסה הזש ךרוצ שי ,הפי הלמש םירהל ידכ קיפסמ .ךל היהת ימ תיטסילייטסה תונפל הטילחה תצלפמ - תלכ ןייטש יקנרפ קחשמ תצלפמ ההובג .הלכ לכ הסנמ ,תולכה ןולסב תולמשה לכ תא קודב .םיאתמ אוה אל וא םא עובקל הדיחיה ךרדה .הנומתה לש םירחא םיטנמלא רוחבל תוסנל לוכי התא ,הצור התא הלמשה םא .הלערהה אוה ףילחת רסח היהי םג ומכ ,הלכ ירז םיטישכת תויהל בייח הז .בשחמה לע םג ומכ דובעי הז ,דיינה רישכמה יכ ,רתיה תועיסנ ,דומלל רובשל לוכי אל ה .הנותחב הפי הלכ היהי הז ,םיצצונ םיליגעו תקורסת רוחבל ,שבלתהל התוא םא לבא ,רעוכ .ןפ יקנרפ תלכ תצלפמ לש המיהדמ הנומת רוציל ךל רוזעת הלכה - ןייטש יקנרפ :ההובגה .דבאל םיכירצ אל ונחנאש םינטקה םירבדה תא םג .ןורחאה רותפכה לע בשוחמ תויהל ךירצ לכה .רזחמה םע השיגפל ןכומ אוה ובש ,הנותחה םלואב הדליה תא האור התא ,ךכמ האצותכ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות