משחק Smart תונח אפס באינטרנט

                                  Smart Spa Shop קחשמ

Smart תונח אפס (Smart Spa Shop):


.תויפיפי ויה םישנה לכ הצורו יפויה לע הברה תעדוי הריעצ םיקסע תשא .ריעב רתויב ירלופופהו בוט הבש הדעסמ תושעל הל רוזעת התאו ,םיתוריש לש בחר ןווגמ .םנוצר תא עצבל תוריהמבו ,תונבה תא תחקל .םויל ףסכ לש תשרדנה תומכה תא גייחל רבכעה םע ךשמה .םוי לכ לדג םילהנה רפסמ

.קחיש התא ובש םיקחשמ ךל ןיא
.תוינמיס ןיידע