משחק Tester הבהא באינטרנט

                                  Love Tester קחשמ

Tester הבהא (Love Tester):

.הנוש ןפואב - ידי לע ונע םלוכו ,הבהא תאז המ והשימ לואשל הסנ .חצנל הזש םיבשוחש םיבבוח לש םישדח תוגוז רוציל ידכ םוי לכ ןיידע לבא .יוצר היהי דוע וניא םהיתושגר לש ןורחאה יכ הרוק הז תובורק םיתעל לבא .םישוחה לע הז תא קודבל קיזי אל הז ,n םע םיסחי תכרעמ םיליחתמ םתאש ינפל זא .ךלש חווט תכורא םיסחי תכרעמ ןיב רשפאה תדימב .הבהא עבוק לש קחשמה ידכ ךות תושעיהל לוכי הזו .היינשה דיב רחבש דחא לש ומש תאו דחא םוחתב ולש םשה תא תושעל קיפסמ התא .םכיניב תירשפא הבהא לש םיזוחא המכ תוארל לוכי התא זא .םכלש םיסחיה תכרעמ לע איה תובוט םולכל ופצת לאו תיצחממ תוחפ אוה םא יכ שחנל השק .והשימ רובע באוכ היהי וא ,ןמז ידמ רתוי אל וא וכשמיי םה .אל וא גוז ןב םע שגפיהל ליחתמ ,בשוח דיימ ךירצ התא ,ןכל .םהלש רשקה תא ןיבהל ריעצ בהאמ עייסת רשא ,ךכ לכ הקידב אוה Tester הבהאה קחשמ תא .הזל םישגינ ךיא תולגל דימ לוכי התא ,טלבאט וא דיינ ןופלט םע ריעב םוקמ לכב קחשמה .דיתעב תועיצפ תורתוימ תוגאד ךממ ךוסחל טושפ הז .בלה לע וצחלו תומש ינש בותכל ידכ קר אוה לכה ירחא ,בושחל ךל םורגל אל הז תיסיסב .הבזכא ינפמ םהילע ןגהל תוסנל אלא ,המרי אל םעפ ףא הז