משחק Draculaura Right לש רמ באינטרנט

                                  Draculaura's Mr Right קחשמ

Draculaura Right לש רמ (Draculaura's Mr Right):

.הלוקרד לש ותב לש הלרוג תא ךידיב חק .ךלש םעטל רתוי המיאתמ רשא​​ ,רחביי רוחבהו ךלש תופדעהה יפ לע .םביל םע בושחל ךרוצה לש ינשה םיאצחה תריחבב יכ ,בושחל ילב הבושת .הנוכנה הבושתה איה וז ,רוחבל הצור התאש ןושארה והמ .תודימלת תצלפמ ןוכית ושבלש םיטושיקו הידגב האור התאש רוחב רחוב Drakulaura קחשמה .היפתכ לע חומה תא לבלבלו הרוסא הרעשה יכ ,תרופסתה תא חוכשל אל ,הנומתה תא םילשהל .הזב הז םיבהואמ תויהל יושע אוה ךא ,רתוי בוט ריכהל קר אל םהש םושמ ,דחוימ תויהל