משחק הניפס תטילש באינטרנט

                                  Ship Control קחשמ

הניפס תטילש (Ship Control):

.םילייטמו םיריית ברקב ירלופופ ירויצ ץרפמ .ונבנ םיחזמ המכ םש וברקתה תוריסו תוטכאי רובע .תחטבואמ הניגע םע םתוא ןתמ ,הלבק שרפמ תוניפס םיקהל לכות רשא ,דחוימ רזועכ ךרוצ .תויושגנתה עונמל ידכ תורחא תוניפס תעונתל בשחתהב ,ותוא שגרד היוצרה הניפסה לא בי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות