משחק Minions, ןועגישו ,תוצלפמ באינטרנט

                                  Minions, Monsters, and Madness קחשמ

Minions, ןועגישו ,תוצלפמ (Minions, Monsters, and Madness ):

.רעיה לרטפל חלשנ אוהו סרוק וחקל ךלש התיכה רלפמט .ולש הצובקל וירבחמ דחא לש הפוגה תא תאצמש ,הליחז לש העש ירחא .הירפמיאה ילייח תא תאצמש האלה תצק .םתוא קיבדהל םילגוסמ םתייה לבא ,וגוסנ םירהממ םה .ויחאב םוקנל - תחא הבשחמ קר רוכזל ךירצ התא .ךתמדא סופתלו םירלפמטה לכ תא גורהל הצור הירפמיאהש םיעדונ ךלש םיפוצה דחי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות