משחק ומומ & ו'ג באינטרנט

                                  Joe & Momo קחשמ

ומומ & ו'ג (Joe & Momo ):

.םיבוט םירבח - ומומ Galchonok ולש קיחצמה ורבחו ו'ג .תועשר תוינכות תעיקב ,ויסעכ תא םירה ףשכמ עשר ףשכמ לש יבשה ןמ ררחושמה ולש דמחמה .ו'ג ותרבח תפיטח ידי םוקנל לגוסמ היה אוה םעפ .הפי השיא ליצהלו אוצמל םישנאל רוזע .םילושכמ הברה םע השקה ךרדב תויהל ידכ .תושעל םילוכי אל םה ינשה תא דחא לש הרזע אלל ,תויומדה יתשב שמתשהל ,דחי קחשל