Monster Fighting Frenzy  קחשמ

תצלפמ תמיחל ףוריט (Monster Fighting Frenzy ):

.תוליגרה תוצלפמה םע ברקה תא חצנל רוזעל ידכ ,ונלש קחשמ תצלפמ םחול ףוריטב םתוא א .ינבצעו תומוסק תויונמוימ םע תודיחפמ תוצלפמ - minions תתלו ברקה הדשב תאצל םיכלו .וב יולת היהי ןוחצנה תאו ,ביואה לש היגטרטסאה תא רשאמ רתוי הבוט היהת ךלש היגטרט .חצנל םילגוסמ תויהלו המישמה תא טשפל ךל ותרזעב ךסמה תיתחתב יקפואה ספה תא רדסל ך .ימומרע ןורמת רחא וא הז ירחא הרקי המ תוזחל בייח הז דקפמ ,תורשפאה לע בושחל ,לוק .השיבמ הגיסנו ,רזחשל לוכי אל אוה ןהירחאלש ,תינסרה הכמ תמירג ,דוחל דחא לכו תחא .ןפוד יאצוי םירושיכ שי לבא ,םילמרונ רעונ ינב םה - רידאה סר'גנייר תא תעדל ךל שי .הבוח אל הז לבא ,היח לש הרוצ שובלל תובורק םיתעל םה ,םיטובור םינמוימ םימחול קזח .םיצימאה תונבהו םינבה לש םירושיכה לכ תא בלשמה ,קנע טובור תרוצב סובה םע תמעתהלו .המודאה הפילחה ר'גנייר םחול ךפוה גיהנמה ,ללכ ךרדב .ינשל דחא רזוע םלוכ ובש תווצ קחשמ הז ,תויוכז ןתוא תא שי םלוכל תצלפמ תמיחל ףורי .חצנל םהל רוזעלו הנוכנה היגטרטסאה תא רחוב התא םא ךתוא ובזכאי אל םה ,סר'גנייר ר .ןוכנ דחא ןורתפ קר ללכ ךרדבו הלק דימת אל תויונמוימו קשנ ילכ לש םינושה םיגוסה ן .רגפל ךירצ אל התאו ,דיינ ךפה םלועה ,םימכח םינופלטו תוילבטב ךתוא חמשי קחשמה

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות