משחק רדראילימ תויהל הצור ינא באינטרנט

                                  I want to be a Billionaire קחשמ

רדראילימ תויהל הצור ינא (I want to be a Billionaire ):

.השק דובעל ךרטצי לבא ,ילאוטריווה םלועב יתימא הז ,דלישטור לש רתוי םירישע תויהל .ספאמ קסעה תא תולעהל ליחתהלו רדראילימ תויהל הצור ינא קחשמל תכלל התא .הבר העקשה שרוד וניאו חיוורהל וליחתי םה ,םירגרובמהו הדילג תריכמל םילעפמ לש גוז .םישרשרמ תורטש ףלאו האמ לבא ,הרוגא אל ךל ואיביש ,םייניצרו םינתפאש רתוי ,םישדח .עגמ - הז םא וא ךסמה לע רבכעה ינצחל לע הציחל ,תועבצאו שארב דובעל ילאוטריווה בח .יתועמשמ והשמ רוציל ידכ השק ןיידע המכח היגטרטסא ילב לבא ,תוכהל עשפ תויפונכ וא .ךתוא סורהל קר םהלש חותיפל םייוכיס אלל םינבמ םיקהל הבשחמ ךכ קר .תומלשל לובג ןיא ,רדראילימ לבא רנוילימ קר אל תויהל םימדקומה םיאנתה לכ תא ךל שי .םהילע רוזחל אלו תויועטה בקעמ ידכ ,רדסב אל םא ,םיכלהמה תא רופסל םיננכתמ םתא ,ת .לוכי התא דוע לכ דומלל ךכ ,יתימא לידבהל תואיגש םידומ םיילאוטריו םיקסע .םידמול וא םידבוע ןיב ותוא ןמסל ,ןמזה תא ךל ןיא םא .תחלצומ הירפמיא תונבל ליחתמ דיימו קחשמה תא דירוהל לוכי דימת התא ,טלבאט וא ןופט .םייס ובש םוקמה םע ליחתהל לוכי דימת התאש ךכ ,הרמשנ תומדקתה .תוריהמ תוציחל תרזעב היינבה תא ץיאהל לוכי התא .הנוגמ רשעתהל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות