Tomb Chess  קחשמ

רבקה טמחש (Tomb Chess ):

.םירבקו הצוח ,תונוראה םיאצמנ הלא תועקרק לע טמחשה חול תא םילבקמ םתא ,םיטושפ םה .ביואה וא ךלש אבצב לייח רתתסמ םהמ דחא לכ .ביואה ירוצי לכ תא דימשהלו םיאתה לכ תא חותפל ידכ :הטושפ איה הרטמה .הפקתה וא תצלפמ תחקל לוכי התא ,סרוק לכב .תע לכב שדחמ ליחתהל לוכי התא ,גואדל המ ךל ןיא דבאמ התא םא ךמצע תא תונבל הלוכי

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות