משחק 2 םייביראקה לרימדא באינטרנט

                                  Caribbean Admiral 2 קחשמ

2 םייביראקה לרימדא (Caribbean Admiral 2):

.סרפמ יצה לש לרימדא תויהל הצור התא ,תודליה זאמ .םשגתה ךלש םולחה ,לדג התאשכ .הז לע םישנא המכ ורבעל הריו ולש הנושארה הניפסה תינק .​​ סונייקואה בחרמ לע ךלוה התא ,היינש דימ .בהז תועבטמ חיוורמ התא םירודיס עוציב .םינוש םינימו םיגוסמ תופסונ תוניפס תונקל לוכי התא ,המ ןמז רחאל .הלודג תורייס תוריהמ רוא תוניפסמ .ךל ןתנית םלישו רתוי תושק תומישמ ,ךפוה התא קזח