משחק םיסיטרכ ךלמ :טבמוק ימחול באינטרנט

                                  Kombat Fighters: King of cards קחשמ

םיסיטרכ ךלמ :טבמוק ימחול (Kombat Fighters: King of cards ):

.לודג םחול טבמוק םחליהל םלועה רינרוטל םיאב םיכורב .וב ףתתשהל ונא םויה .ךמעטל ךלש םחולה רחב .םהלשמ לוכיו םיידוחיי םירושיכ שי םחול לכ יכ רוכזל שי ךא .םהידגנתמ סיבהשכ םחליהל הריזל תאצל .םיפלק השולש רוחבל ךירצ התא דעצ השוע התאש ינפל .תוקינכט וגצוי וליאב .םייקתי קבאמב ךיא יולת היהי רחבת םהמ הזיא לע יכ רוכז