Fugite De Morte קחשמ

Fugite הד Morte (Fugite De Morte):

.ןופיס לע רז רבג םע שגרדה תריס לא עתפל עיגה ,םהה םימיב רכזנו ףוחה לע ולש םילגל .דח שמרח קיזחה אוה וידיב תאו ,עונמ הסכמ וינפ תא תוסכמ .ןכסמה שיאה עיגה ומצעבו ודובכב תוומה תאו ,ליגר םדא אל הז יכ רורב הז .תוומהמ חורבל טילחהו בריס אוה ךא ,ותיא תכלל בדנתה רוביגה ןימזהו גיצה ארונ םיחר .ריעצה ןוצרה ,רסוי אוהש לככ ,ץורל אבס תרזע .רבכעב שמתשהל ,םילושכמ לעמ ץופקל תלבקל

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות