משחק םוהיז ןורתפ :רקסגדמ לש םיניווגניפה באינטרנט

                                  The Penguins of Madagascar: Pollution Solution קחשמ

םוהיז ןורתפ :רקסגדמ לש םיניווגניפה (The Penguins of Madagascar: Pollution Solution ):

.הבוהא היצמינא תרדס ףיכ םיוות קיחצמ - רקסגדמ לש םיניווגניפה .תיארחא המישמ םהל שי םויה .המיחל םוהיזל ןוסא זכרמ לא םיחלשנ םה .וז הקתפרהב ךתיא םהל םירזוע ונחנא .רפע לש םרזה תא לרטנל ונדיקפת .לעשו דעצ לכ ןנכתל ךכ ,הצובקה ליבשב קחשמ התא ןאכ יכ רוכז !רהזיה !בוש קחשמה תא ליעפמ התא ,הנוכנ אל העונת השענש רחאל בוט לזמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות