משחק יטפילקופא לדגמ באינטרנט

                                  Apocalyptic Tower קחשמ

יטפילקופא לדגמ (Apocalyptic Tower ):

.תוירופ תועקרק תסיפת ,םיחטשה לש שדחמ הקולח ליחתמו םייחל רזוח הגרדהב בכוכה ,יטפ .תומדא הברה ףורגל היהי םישפחמה תא רומשל ךרוצ שי וישכע לבא ,ןמוש תסיפ סופתל ןמז .תוצלפמו םישנא לש תוליעיב תופקתהה ינפב דומעל תלוכיה תא ,םימחול סלכאלו רוכשל ,ק

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות