משחק רוצי ארוב :רטופ יראה באינטרנט

                                  Harry Potter: Creature Creator קחשמ

רוצי ארוב :רטופ יראה (Harry Potter: Creature Creator):

.תוצלפמ לוהינ לע םירועישב ףתתשהל וירבחו רטופ יראה ,םויה .ךלשמ תצלפמ רוציל ידכ - ידמל ןיינעמ רגתא דימעמ הרומה .ותוא ליעפהל הסננ ואוב .םי וא ץראה - רוציה תא רוציל הצור התא המ רחב .לוקה וליפאו לדוג ,עבצ ףוג תא םירת .ךמצעב דמחמ תחקלו ךלש ןוימדה תא לעפה .ךב יולת ערו ארונ וא ,בוטו דמחנ - אציי הז ךיאו !הנהתו בוט לזמ

כל המשחקים הטובים ביותר באינטרנט. גיבורי ז'אנרים תגיות